Podobna biološka zdravila v Evropski uniji1

Podobno biološko zdravilo je biološko zdravilo, zelo podobno drugemu biološkemu zdravilu, ki je že odobreno v EU (tako imenovanemu »referenčnemu zdravilu«).

Ker se podobna biološka zdravila proizvajajo v živih organizmih, se lahko v primerjavi z referenčnim zdravilom pojavijo nekatere manjše razlike. Te manjše razlike niso klinično pomembne, zato razlike glede varnosti in učinkovitosti niso pričakovane. Naravna spremenljivost je lastnost vseh bioloških zdravil, zato nenehno poteka strog nadzor, s čimer zagotovimo, da navedena spremenljivost ne vpliva na način delovanja zdravila ali na njegovo varnost.

Podobna biološka zdravila so odobrena skladno s standardi kakovosti, varnosti in učinkovitosti, ki veljajo tudi za vsa biološka zdravila, ki so bila odobrena v EU.

Cilj razvoja podobnega biološkega zdravila je prikazati podobnost z biološkim zdravilom, torej podobnost v zgradbi, biološki aktivnosti, učinkovitosti, varnosti in imunogenosti.

Pri dokazovanju biološke podobnosti podobnega biološkega zdravila se lahko opremo na izkušnje o varnosti in učinkovitosti, ki so bile pridobljene z referenčnim zdravilom. Na ta način se izognemo nepotrebnemu ponavljanju kliničnih preizkušanj, ki so že bila opravljena z referenčnim zdravilom.

Dokazovanje biološke podobnosti temelji na izčrpnih študijah primerljivosti z referenčnim zdravilom.

Če je podobno biološko zdravilo zelo podobno referenčnemu zdravilu s primerljivima varnostjo in učinkovitostjo v določeni indikaciji, je mogoče uporabiti iste podatke o varnosti in učinkovitosti skupaj z drugimi odobrenimi indikacijami referenčnega zdravila. Slednje morajo podpirati vsi znanstveni dokazi, pridobljeni v študijah primerljivosti (kakovostnih, kliničnih in predkliničnih).

Prenos lastnosti na primerljivo zdravilo ni nov koncept, ampak uveljavljeno znanstveno načelo, ki se navadno uporablja, kadar se proizvodni proces izdelave bioloških zdravil z različnimi odobrenimi indikacijami močno spremeni (na primer za uvedbo nove formulacije). V večini teh primerov kliničnih preizkušanj ne ponovimo za vse indikacije, spremembe pa se odobrijo na podlagi študij primerljivosti kakovosti in študij in vitro.

Vse terapevtske indikacije za biološka zdravila (vključno za podobna biološka zdravila) so bile odobrene na podlagi trdnih znanstvenih dokazov.

Spremljanje varnosti podobnih bioloških zdravil poteka na podlagi farmakovigilance in se izvaja enako kot pri drugih zdravilih. Čeprav se razvojne poti nekoliko razlikujejo, ni posebnih varnostnih zahtev, ki bi veljale samo za podobna biološka zdravila. 

Zelo podobno referenčnemu zdravilu Podobno biološko zdravilo ima fizikalne, kemijske in biološke lastnosti, ki so zelo podobne referenčnemu zdravilu. V primerjavi z referenčnim zdravilom lahko obstajajo majhne razlike, ki pa za učinkovitost niso klinično pomembne.
Razlike z referenčnim zdravilom niso klinično pomembne Razlik v klinični uspešnosti ni. Klinične študije, na katerih temelji odobritev podobnega biološkega zdravila, potrjujejo, da obstoj kakršnih koli razlik ne bo vplival na njegovo varnost ali učinkovitost.
Spremenljivost podobnega biološkega zdravila je strogo omejena Majhna spremenljivost je dovoljena samo, ko je znanstveno dokazano, da ne vpliva na varnost ali učinkovitost podobnega biološkega zdravila. Dovoljeni obseg spremenljivosti podobnega biološkega zdravila je enak dovoljenemu obsegu spremenjljivosti med serijami referenčnega zdravila. To je mogoče doseči s stabilnim proizvodnim postopkom, ki zagotovlja dokazano kakovost vseh serij zdravila.
Podvrženo enakim standardom glede kakovosti, varnosti in učinkovitosti kot referenčno zdravilo Podobna biološka zdravila so odobrena skladno z enakimi standardi kakovosti, varnosti in učinkovitosti, ki veljajo za katero koli drugo zdravilo.

Preglednica 1. Specifične značilnosti podobnih bioloških zdravil

Podobno biološko zdravilo se ne šteje za generično biološko zdravilo. Glavni razlog je, da naravna spremenljivost in kompleksnost izdelave bioloških zdravil ne omogočata natančne reprodukcije molekularne mikroheterogenosti.

Zato zakonodaja za odobritev podobnih bioloških zdravil predvideva več študij kot za generična zdravila, s katerimi zagotovimo, da majhne razlike ne vplivajo na varnost ali učinkovitost. Preglednica 2 primerja razvoj in značilnosti generičnih zdravil s podobnimi biološkimi zdravili.

Generična zdravila Podobno biološko zdravilo
Navadno proizvedena s kemično sintezo Pridobljeno iz biološkega vira
Na splošno je mogoče pridobiti povsem enake molekule Možnost reprodukcije molekule z visoko stopnjo podobnosti zaradi metod izdelave edinstvenih bioloških zdravil in zaradi naravne biološke spremenljivosti.
Predvsem manjše molekule, ki jih je lažje razvrstiti Praviloma večje in strukturno kompleksnejše molekule, ki za svojo karakterizacijo zahtevajo različne tehnologije
Zahteve po popolnih podatkih o farmacevtski kakovosti Zahteve po podatkih o farmacevtski kakovosti, skupaj z dodatnimi študijami kakovosti, ki primerjajo strukturo in biološko aktivnost podobnega biološkega zdravila z referenčnim zdravilom.
Razvoj temelji na dokazovanju bioekvivalentnosti (tj. generično in referenčno zdravilo sproščata aktivno učinkovino v telesu v podobnih razmerah z isto hitrostjo in v enakem obsegu ) Razvoj temelji na dokazovanju biološke podobnosti z uporabo študij primerljivosti (izčrpna neposredna primerjava podobnega biološkega zdravila z referenčnim zdravilom z namenom prikaza velike podobnosti v smislu kemijske zgradbe, biološke funkcije, učinkovitosti, varnosti in imunogenosti)
Zahteve po kliničnih podatkih so v glavnem sestavljene iz študij farmakokinetične bioekvivalentnosti. Poleg primerjalnih farmakokinetičnih in farmakodinamičnih študij bodo morda potrebni podatki o varnosti in učinkovitosti, zlasti za kompleksnejša biološka zdravila.
Vse odobrene indikacije referenčnega zdravila je mogoče dodeliti na podlagi dokazane bioekvivalentnosti, brez potrebe po dodatnih kliničnih podatkih. Učinkovitost in varnost morata biti utemeljeni pri vseh indikacijah. Vendar pa na splošno niso potrebna potrditvena klinična preizkušanja podobnega biološkega zdravila za vse indikacije, za katere je bilo odobreno referenčno zdravilo. Po dokazovanju biološke podobnosti je mogoče podatke prenesti skupaj z drugimi indikacijami, če razpoložljivi znanstveni dokazi upoštevajo vse posebne vidike teh indikacij.

Pri podobnih bioloških zdravilih pozitivno razmerje med tveganji in koristmi temelji na dokazovanju biološke podobnosti, to je na dokazovanju, da je aktivna učinkovina zelo podobna referenčnemu zdravilu (Slika 1).

Slika 1. Primerjava zahtevanih podatkov za odobritev podobnega biološkega zdravila glede na referenčno zdravilo

Ta dokaz je pridobljen z obsežnimi študijami primerljivosti z referenčnim zdravilom (Slika 2) in temelji na zanesljivih podatkih o farmacevtski kakovosti. Z dokazovanjem velike podobnosti z referenčnim zdravilom se lahko podobno biološko zdravilo glede učinkovitosti v veliki meri opira na izkušnje z referenčnim zdravilom.

Slika 2. Razvoj podobnih bioloških zdravil poteka s primerjavo in v fazah

Biogen-120428  I September 2021